Bericht van Leerplicht: Verlof Offerfeest / laatste schoolweek

De Korenaar

Voor het Offerfeest mag u voor uw kind(eren) één vrije dag aanvragen bij de directeur van de school. Van de afdeling Leerplicht gemeente Eindhoven hebben alle basisscholen een brief hierover ontvangen.
 

Als school volgen wij de wettelijke richtlijnen

 

Verlof voor Offerfeest

De directeur van de Korenaar heeft contact gehad met afdeling Leerplicht.
De dag verlof voor het offerfeest zou u ook op mogen nemen op donderdag 22 juli. Hierdoor is het voor u mogelijk om woensdagmiddag 21 juli na 12.15 uur af te reizen naar de plaats, het land waar u het Offerfeest wilt vieren.
 

Reizen naar landen met code oranje

Verder adviseer ik u om rekening te houden met mogelijke quarantaine verplichtingen (10 dagen of op de 5e dag een test en een negatieve uitslag). Als u terugkomt uit een land dat volgens de richtlijnen een code oranje-land is voor Nederland. Alle kinderen dienen namelijk op maandag 6 september weer aanwezig te zijn bij de start van het schooljaar. Een quarantaine verplichting is geen geldige reden voor afwezigheid.
 

Brief van afdeling Leerplicht: verlof voor Offerfeest

Verschillende scholen hebben de afdeling Leerplicht benaderd met vragen over het Offerfeest dat dit jaar plaatsvindt op maandag 19 juli 2021. Een aantal ouders heeft bij de school van hun kind(eren) geïnformeerd naar mogelijkheden voor verlof in de week van 19 tot en met 23 juli 2021. Als reden geven de ouders aan het Offerfeest aansluitend aan de schoolvakantie, samen met hun familie in het buitenland te willen vieren. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek is het volgende van belang:
• Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze verplichting.
• Landelijk is als richtlijn afgesproken dat er voor deze verplichting één schooldag vrij genomen kan worden. Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag. Indien de leerling meer dan een dag afwezig is dient dit gemeld te worden door school als ongeoorloofd verzuim, en kan de leerplichtconsulent overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders wegens overtreding van de leerplichtwet.
Uitsluitend wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden (dit zijn omstandigheden waar de ouders en/of het kind geen invloed op hebben zoals bijv. overlijden of huwelijk) kan verlof worden aangevraagd. Dit dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden aangevraagd door middel van het daarvoor bestemde verlofformulier. De duur van het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
• familiebezoek in het buitenland
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• samen reizen;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis.

Delen: