Aanvragen verlof

De Korenaar

Om verlof aan te vragen haalt u het juiste formulier op school bij een directielid óf download het juiste aanvraag formulier hier (klik op de juiste link hieronder):

formulier voor aanvragen verlof om gewichtige redenen

formulier voor aanvragen vakantieverlof

Nadat het formulier ondertekend terug is op school krijgt u bericht of het verlof wel of niet is toegekend.

De voorwaarden voor kortdurend verlof vindt u verder op deze pagina.

Gaat het om vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties dan kan dat niet via deze app. Hiervoor dient u contact op te nemen met de directie. De voorwaarden voor extra vakantieverlof kunt u nalezen in het onderdeel 'belangrijke documenten'.

Uitleg en regelgeving aanvraag kortdurend verlof:
 
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek, wegens “andere gewichtige omstandigheden” op grond van artikel 11 onder g Leerplichtwet 1969 (LPW) kent de mogelijkheid extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden. Dit onderdeel is nader uitgewerkt in artikel 14 LPW. De hier bedoelde "andere gewichtige omstandigheden" verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft, zodat hiermee een kennelijk onredelijke situatie voorkomen kan worden. Onder "andere gewichtige omstandigheden" vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Daarbij is sprake van een medische of sociale indicatie. Bij een medische of sociale indicatie is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie noodzakelijk.
 
Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen zeker niet de volgende situaties:
 

 
Hieronder wordt aangeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor extra verlof bij tien dagen of minder:

  1. huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen);
  2. 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag;
  3. 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1dag;
  4. 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
  5. ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: – periode in overleg met directeur;
  6. overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen;
  7. overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
  8. overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag. 
  9. verhuizing: maximaal één dag;  
  10. naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van                           vakantieverlof.

 
Voor de onderdelen a. t/m d. ontvangen wij graag een kopie van de uitnodiging, via e-mail naar:

directie-korenaar@skpo.nl.

Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties, dient te allen tijde contact te opgenomen met de directeur van de school. De richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties vindt u in de app onder ‘belangrijke documenten’.
 
 Bureau Leerpicht, Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven
Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Delen: